Art. 1 – Definities

 

1.1  Onder Activate wordt in deze voorwaarden verstaan: Activate Personal Training & Coaching . Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nederweert onder KvK nr. 59212055

1.2  Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door Activate een overeenkomst is aangegaan

1.3  Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en Activate.

1.4  Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever Activate opdracht heeft gegeven.

1.5  Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Activate en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door Activate ten behoeve van opdrachtgever.

1.6   Onder trainingslocatie wordt in deze voorwaarden verstaan: Een trainingslocatie welke ingericht is voor fysieke training in 1 op 1 verband. Dit kan bij de opdrachtgever thuis zijn, en anders worden de personal training lessen verzorgt bij SportivaLife Nederweert, Hulsenweg 5A 6031SP te Nederweert.

Art. 2 – Algemeen

 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Activate en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard

2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door Activate. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk.

2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Art. 3 – Aansprakelijkheid

 

3.1 Activate heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten

3.2 Activate is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die op kunnen treden. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Activate.

3.3 Activate is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Activate niet verantwoordelijk kan worden gehouden)

3.4 Activate heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Activate  niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht

 

4.1 Activate voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Activate  het recht om (delen van het werk) door derden uit te laten voeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid, tijdens, voor of na de training te melden.. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeen komst aan te gaan, een arts te raadplegen.

4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte schoenen en kleding te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art 5 – Abonnementsduur, ontbinding en verhindering

 

5.1 Activate werkt, tenzij anders overeengekomen, met verschillende contracttermijnen. Binnen de overeengekomen termijn is het contract niet opzegbaar.

5.2 Bij verhindering van opdrachtgever dient een verhindering minimaal 24 uur van ter voren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

5.3 Bij een overeengekomen contracttermijn kan opdrachtgever alleen annuleren met een schriftelijke verklaring van zijn/haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

5.6 De vakanties van de cliënt dienen ruim van ter voren worden aangekondigd met een minimum van 4 weken. De vakanties van de personal trainer worden ruim van ter voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is.

Art 6 – Tarieven

 

6.1 De tarieven zijn terug te vinden in de documentatie die door Activate overhandigd word aan opdrachtgever wanneer deze het eerste kennismakingsgesprek hebben.

6.2 In het tarief van Activate zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.

6.3 De tarieven zijn exclusief BTW.

Art. 7 – Betalingsvoorwaarden

 

7.1 Betaling geschiedt binnen twee weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Indien de cliënt niet tijdig betaald, is Activate gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

7.3 Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 176956220 t.n.v. Activate Personal Training & Coaching o.v.v. het factuurnummer.

Art. 8 – Overmacht

 

8.1 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten voorkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsopgeschiktheid vallen hier ook onder .

8.2 Activate biedt bij ziekte van de trainer een alternatief  of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd.

8.3 Activate heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

8.4 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.5 Is Activate op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht.

Art. 9 – Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Art. 10 – Toepasselijk recht

 

Op elke opdracht tussen Activate en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Art. 11 – Gedrag binnen de trainingslocatie van Activate Personal Training & Coaching

 

11.1 Cliënten van Activate welke gebruik maken van de trainingslocatie (te weten SportivaLife te Nederweert) dienen zich te houden aan de huisregels en  kledingvoorschriften van deze locatie

11.2 Eventuele beschadigingen aan eigendommen van de trainingslocatie, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de cliënt van Activate

11.3 Tijdens de trainingen, met het oog op de gezondheid en hygiëne, dient de klant schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.